kontakt    english    mapa strony
KONSULTING

ANALIZA  |  Podstawą podejmowanych decyzji strategicznych w firmie powinna być dogłębna analiza zachodzących procesów. Umiejętność oceny efektywności działania przedsiębiorstwa wraz ze wskazaniem kierunku rozwoju jest podstawą do podjęcia właściwej decyzji. Od jej szybkości zależy zdobycie przewagi nad konkurencją. 

 

STRATEGIA | Zarządzający wiedzą jak ważne jest wyznaczenie kierunku rozwoju przedsiębiorstwa w czasie globalizacji oraz szybkich zmian w otaczającym nas środowisku. Zarówno w małej jak i dużej skali potrzebna jest jasna wizja rozwoju wykorzystująca możliwości danej organizacji. Krytyczne dla każdej firmy czynniki to konsekwencja w działaniu, szybka reakcja na zmiany oraz ciągłe doskonalenie odpowiednich procesów operacyjnych.

 

ROZWÓJ  | Rozwój zakładany jest w każdym przedsiębiorstwie już na etapie pierwotnego planu biznesowego. Tym niemniej realizacja tych założeń bywa w praktyce bardzo trudna. Konieczne jest uświadomienie sobie w jaki sposób wykorzystać posiadany potencjał wzrostu, jak wyjść naprzeciw zmieniającemu się rynkowi i konkurencji a także, jakie możliwości wzrostu powinny pozostawać w kręgu zainteresowania danego przedsiębiorstwa w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej.

 

POPRAWA WYNIKÓW | Każda organizacja dysponuje potencjałem do poprawy jego wyników. Zwiększenie płynności, sprzedaży i jej rentowności a także wyniku finansowego całej organizacji często jest możliwe poprzez działania operacyjne. Analiza obecnych procesów operacyjnych oraz finansowo-księgowych pokazuje zarządzającym oraz właścicielom możliwości uzyskania lepszych parametrów zwrotu na kapitale zainwestowanym w dane przedsiębiorstwo. Dla nowo zakładanych firm najlepiej zaplanować je od początku właściwie dobierając schemat do oczekiwań zarówno właścicieli jak i przyszłych Klientów.

 

ORGANIZACJA | Podstawą działania każdego przedsiębiorstwa jest właściwie określona struktura firmy, która będzie w pełni efektywna, umożliwiała skuteczne zarządzanie a także kreowała wzajemną współprace i zaangażowanie pracowników. Potrzebny jest jasny i czytelny podziału obowiązków na każdym szczeblu organizacji. Należy rozważyć wydzielenie osobnych centrów kosztowych oraz outsourcing operacji nie efektywnych z punktu widzenia przedsiębiorstwa lub takich, które wymagają będą zbyt wielkiego nakładu sił i środków na ich realizację.


ZASOBY LUDZKIE | Wierzymy, że każde przedsiębiorstwo tworzą ludzie. Tak samo ważne jest to stwierdzenie zarówno w odniesieniu do kadry zarządzającej jak i szeregowych pracowników, jako interesariuszy danej firmy.

Odpowiedni dobór kadry zarządzającej posiadającej cechy przywódcze oraz pracowników wykorzystujących w pełni swój potencjał, umożliwia stworzenie kultury przedsiębiorstwa skupionej na zaangażowaniu w osiąganie jego celów.
 

  do góry
  KONSULTING    PROCESY BIZNESOWE    OUTSOURCING